Destiny, Buddhism, and The Butterfly Effect

Destiny has always been a topic of immense fascination and profound debate. The concept has captivated our imagination, from the intricate tapestries of ancient mythology to modern-day scientific discourse. Within the spectrum of interpretations, the Buddhist perspective offers a unique take on destiny, illustrating it not as an immutable, predetermined course but as an intricate

Continue reading Destiny, Buddhism, and The Butterfly Effect

Nhân đôi tài khoản và đây là bài học đầu tư chứng khoán đầu tiên của tôi

Bài học x2 đầu tiên kiếm được từ chứng khoán của mình. Mặc dù một năm chỉ trade nhiều nhất là 2 lần. Một lần mua và một lần bán. Post này chắc ae broker sẽ rất không vui. Không đầu tư dựa trên lời khuyên của người khác. Không đánh theo lái, không tham

Continue reading Nhân đôi tài khoản và đây là bài học đầu tư chứng khoán đầu tiên của tôi

Facebook càng ngày càng trở nên tiêu cực và tràn ngập tin rác

Vấn đề nằm ở thuật toán của Facebook để thống kê các loại tin tức nào có tỷ lệ được tương tác nhiều nhất. Like , comment và share. Rồi sau đó thay đổi thứ tự hiển thị những loại tin có tỷ lệ tương tác nhiều nhất lên đầu. Dựa vào hành vi sở

Continue reading Facebook càng ngày càng trở nên tiêu cực và tràn ngập tin rác

Đập vỡ một nguyên tử còn dễ dàng hơn đập vỡ một định kiến?

Albert Einstein đã nói “It is easier to break an atom than a prejudice” (đập vỡ một nguyên tử còn dễ dàng hơn đập vỡ một định kiến). Còn mình sẽ nói “đập vỡ một nguyên tử còn dễ dàng hơn đập vỡ một định kiến cho đến khi gặp vấn đề khiến định kiến

Continue reading Đập vỡ một nguyên tử còn dễ dàng hơn đập vỡ một định kiến?

Thế nào là khách hàng chủ động và tại sao luôn ưu tiên hỗ trợ họ ?

Bạn có bao giờ tự hỏi có khách hàng chẳng bao giờ thắc mắc và rất hiếm khi hỏi nhưng lại là khách hàng tiềm năng nhất. Họ trung thành và yêu thích thương hiệu của bạn và sẵn lòng giới thiệu với những người khác. Còn những khách hàng hỏi nhiều nhất, hỏi cả những

Continue reading Thế nào là khách hàng chủ động và tại sao luôn ưu tiên hỗ trợ họ ?